ДЕКЛАРАЦИЯ
на Висшето ръководство на Уники ООД за политиката по качество

Политиката по качество на Висшето ръководство на дружеството е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите чрез предоставяне на висококачествени продукти и услуги, осигурявани със съдействието на доказали се доставчици и партньори и непрекъснато усъвършенстване ефикасността на процесите на системата за управление.

За повишаване на доверието на клиентите и партньорите ръководството на организацията:

– Възприема внедряването и поддържането на системата за управление на компанията като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите, свързани с  извършването на преводaческа дейност.
– Изгражда дълготрайни отношения с клиентите като определящ фактор за формиране на маркетингова стратегия и политика на българския и европейския пазар.
– Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите и търсене на възможности за тяхното посрещане.
– Поддържа мотивация в служителите на компанията и подизпълнителите като гаранция за задържане на  постигнатите позиции в бранша.
– Отделя особено внимание на събраната информация за протичане на процесите, за постигнатото съответствие с изискванията на клиентите и за ефикасността на системата за управление с цел планиране и реализиране на непрекъснати подобрения на системата.
– Постоянно повишава квалификацията на персонала, планира и влага инвестиции в нови и високопроизводителни инфраструктурни елементи.
– Спазва изискванията на българското и европейско законодателство, включително на стандартите ISO 9001:2015 и EN 17100:2015 при осъществяване на дейността си.

Политиката по качество е разпространена сред служителите и те се стремят да работят активно за реализирането ѝ в ежедневната дейност.
Като управител на Уники ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.

03.07.2018 г.                                                            Управител: (Г. Стайкова)