ДЕКЛАРАЦИЯ
на Висшето ръководство на Уники ООД за политиката по качество

Политиката по качество на Висшето ръководство на дружеството е насочена към удовлетворяване потребностите на клиентите чрез предоставяне на висококачествени продукти и услуги, осигурявани със съдействието на доказали се доставчици и партньори.
Обхватът на ИСУ на организацията е: „Писмени преводачески услуги. Устни преводачески услуги.  Легализация на документи“.
Висшето ръководство поема ангажимент за непрекъснато усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите и системата за управление на качеството.
За повишаване доверието на клиентите и партньорите ръководството на Уники ООД:

  • Приема принципите и модела за управление на качеството, заложени в стандартите ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015;
  • Възприема внедряването и поддържането на система за управление на качеството във фирмата като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване качеството на преводаческите услуги;
  • Планира и полага усилия за използване на най-новите практики и техники при извършването на преводи;
  • Изгражда дълготрайни и изгодни отношения с клиентите и външни доставчици на продукти и услуги, като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на пазара;
  • Непрекъснато се стреми към по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите, заинтересованите страни и търсене на възможности за тяхното удовлетворяване, чрез мислене основано на риска;
  • Поддържа мотивация у служителите на фирмата като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша;
  • Осигурява изпълнение на нормативните изисквания и задължения за спазване, с които дружеството се е съгласило;
  • Отделя особено внимание на събраната информация за периодична оценка на риска, по отношение качеството на извършваните преводачески услуги, което осигурява сигурно и надеждно протичане на процесите и постигане на съответствие с изискванията към тях;
  • Планира и се стреми към пълно ресурсно осигуряване и реализация на постоянно подобрение на системата за управление на качеството.

Висшето ръководство е убедено, че с политиката по качество, заложена в корпоративната идентичност и ценности на дружеството, ще затвърдим  позициите ни на водещ и предпочитан доставчик на пазара.
Като Управител на Уники ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество.

06.04.2020 г.                                                                                                  Управител: (Г. Стайкова)