Тези общи условия са неразделна част от споразумението за възлагане на преводачески услуги, наричано по-долу „Потвърждение на проект“ или „Потвърждение на задача”. При разминаване в разпоредбите на общите условия и конкретното „Потвърждение на проект/задача” се прилагат разпоредбите на последното. При липса на „Потвърждение на проект/задача“ отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите общи условия.

I. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Уники ООД (наричано по-нататък агенция за преводи Уники) и потребителя на преводаческите услуги (наричан по-нататък Възложител). Те са в сила и за бъдещи делови взаимоотношения между страните. Възложителите са както физически, така и юридически лица. Предоставяните от агенция за преводи Уники услуги се извършват само въз основа на тези общи условия, освен в случаите, в които съществува сключен договор за предоставяне на преводачески услуги.

Агенция за преводи Уники предоставя следните услуги: писмен превод, устен превод, редакция, редакция от редактор експерт, корекция, легализация на документи, локализация, предпечатна подготовка, интернационализация, глобализация.

ІІ. УСЛУГИ.

Чл. 1. Писмен превод.

1.1. Услугата писмен превод се извършва от квалифициран преводач и включва допълнителна редакция на текста от втори преводач (проверка на пригодността на текста за предвиденото предназначение, сравняване на превода с оригинала с цел осигуряване на терминологична последователност и съответствие с езиковите норми).

1.2. При възлагане на поръчка за писмен превод Възложителят е длъжен своевременно да предостави на агенция за преводи Уники конкретни инструкции и изисквания, касаещи преводаческата услуга, напр. транскрипция на имената, фигуриращи в текста; разгърнато изписване на съкращенията; всякакви особености в имената на лица, фирми, географски обекти и др., с които Възложителят желае преводачът да се съобрази; лице за контакти, с което преводачът може да уточни специфичната терминология. В случай че Възложителят не предостави горните уточнения и лице за контакти, преводачът има право по своя преценка да транскрибира/транслитерира имената, освен ако за тях няма установено общоприето изписване на съответния език или да запази специфичните съкращения, като ги изпише на латиница/кирилица. Преводачът също така има право да ги остави и без превод. В този случай агенция за преводи Уники не носи отговорност за неточен превод.

1.3. При възлагане на поръчка за превод на нечетлив или ръкописен материал Възложителят е длъжен да предостави на агенция за преводи Уники разчетени нечетливите откъси от текстовете. Ако това задължение не бъде изпълнено от Възложителя, преводачът разчита текста, доколкото е възможно, а на нечетливите места поставя надпис „не се чете“.

Чл. 2. Легализация.

2.1. Услугата легализация не включва писмен превод. Преводът се изчислява отделно съгласно действащия ценоразпис на агенция за преводи Уники.

2.2. Агенция за преводи Уники не носи никаква отговорност при отказ от страна на държавен орган да легализира конкретен документ.

2.3. Ако държавен орган откаже легализация не по вина на агенция за преводи Уники, то тя е задължена да върне документа на Възложителя и има право да задържи сумата, необходима за покриване на направените разходи до момента на получаване на отказа.

2.4. Сроковете за легализация са приблизителни. Агенция за преводи Уники не носи отговорност за забава.

2.5. Легализацията се заплаща изцяло предварително.

Чл. 3. Редакция.

3.1. Услугата редакция включва сравняване на последователността на текста на оригинала с текста на превода с цел осигуряване на терминологичната последователност и стила. Извършва се от редактор.

3.2. Услугата редакция е включена в цената за писмен превод. Това не важи във случаите, в които Възложителят поръчва редакция на текстове, които не са превеждани  от агенция за преводи Уники.

3.3. Агенция за преводи Уники има право по своя преценка да откаже редакция на документи, преведени от Възложителя.

Чл. 4. Редакция от редактор експерт.

4.1. Редакцията включва проверка на текста от експертна гледна точка с цел осигуряване пригодността на текста за предвидената цел. Извършва се от редактор експерт само на един език.

4.2. Редакцията от редактор експерт се предлага допълнително при поискване от Възложителя и се заплаща отделно.

Чл. 5. Корекция.

5.1. Корекцията включва изчитане и проверка на коректура.

5.2. Корекцията се предлага допълнително при поискване от Възложителя и се заплаща отделно.

Чл. 6. Устен превод.

6.1. При поръчка на устен превод Възложителят е длъжен да предостави на агенция за преводи Уники в рамките на конкретен срок (приблизително 30 дни за симултанен и 7 дни за консекутивен превод) информация за мястото, езика/езиците, времетраенето, броя на необходимите преводачи, сферата на превод. Възложителят също така се задължава да предостави помощни материали и глосари за подготовка на преводачите, както и програмата на мероприятието. При непредоставянето им агенция за превод Уники не носи отговорност за качеството на устния превод и може да откаже извършване на услугата.

6.2. Устният превод се таксува на час. Минималното време за таксуване е един астрономически час, като след първия час отчитането става на половин час. Максималното време за превод е 8 /осем/ часа на ден от часа на стартиране на мероприятието. Всеки започнат час над тези 8 /осем/ часа се таксува по цената, уговорена в „Потвърждение на проект/задача“ + 50%.

6.3. При устен превод се заплаща цялото време, през което преводачът е ангажиран от Възложителя, вкл. почивките.

6.4. При възлагане и/или сключване на договор за извършване на устен превод Възложителят е длъжен да уведоми писмено агенция за преводи Уники или да посочи в договора конкретен срок, в рамките на който ще потвърди провеждането на мероприятието.

6.5. Агенция за преводи Уники може да откаже извършването на устен превод, в случай че не е определен срок за потвърждаване по посочената в предходната точка начин или потвърждението не е получено в определения в писменото уведомление или договора срок.

7. Локализация, предпечатна подготовка, интернационализация, глобализация.

7.1. Услугите локализация, предпечатна подготовка, интернационализация, глобализация не са включени в цената и се предлагат допълнително при поискване от Възложителя. Заплащат се отделно.

ІІІ. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

Чл. 8. Възложителят може да отправи запитване за оферта към агенция за преводи Уники по един от следните начини: като попълни формуляра за запитване на www.uniki.bg, в офиса, по електрона поща, през Портала за клиенти, по телефон/факс.

Чл. 9. Запитването трябва да съдържа: име и данни на Възложителя, електронна поща, телефон,  вид на услугите,  материала за превод,  дата, място, час/продължителност и тема на мероприятието, ако запитването е за устен превод; срок за изпълнение, предназначение на превода, изходен език, целеви език, евентуални инструкции и изисквания.

Чл. 10. Офертата се изпраща на Възложителя в зависимост от това как е направено запитването или по един от посочените в чл. 7 начини.

Чл. 11. Офертата за предоставяне на преводачески услуги включва: име и данни на Възложителя, електронна поща, телефон, вид на услугата, тематика на превода, срок за изпълнение, изходен и целеви език, валидност на офертата, уточнения, начин на плащане и начин на доставка, име и длъжност на лицето, изготвило офертата, име, данни на агенция за преводи Уники. Ако офертата е за устен превод се посочват: дата, място, час/продължителност и тема на мероприятието,  брой преводачи, цена на час.

Офертата съдържа приблизителна или точна цена. Точна цена се задава само ако агенция за преводи Уники изрично е посочила, че оферираната цена е крайна. Във всички останали случаи цената е приблизителна, тъй като се изчислява  на база преведения текст.

Чл. 12. Писменият превод се таксува или на база една стандартна страница (1800 знака с празните позиции по преведения текст) или на дума в изходния текст.

Редакцията се таксува или на база една стандартна страница (1800 знака с празните позиции) по преведения текст или на час.

Чл. 13. Устният превод се таксува на час.

Чл. 14. Минималният размер на поръчката е една стандартна страница/един астрономически час.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.

Чл. 15. Възложителят трябва да приеме или отхвърли офертата до 10 дни от датата на изпращането ѝ по имейл, факс, Портала за клиенти или от предоставянето ѝ в офис на Уники. Ако Възложителят не приеме офертата в рамките на посочения срок, то тя по никакъв начин не обвързва агенция за преводи Уники.

Чл. 16. Възложителят може да приеме офертата по един от следните начини: през Портала за клиенти , лично в офиса, по факс, по електрона поща, като писмото трябва да съдържа волеизявление за безусловно приемане на офертата и име на лицето, което я приема.

Чл. 17. Съдържанието на приетата оферта може да бъде променяно по взаимно писмено съгласие на страните.

Чл. 18. С приемане на офертата Възложителят безусловно приема и се съгласява с разпоредбите на тези общи условия.

V. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПРОЕКТ.

Чл. 19. Ако Възложителят възнамерява да възложи на агенция за преводи Уники извършването на конкретни преводачески услуги, той подписва формуляра „Потвърждение на проект/задача“.

Чл. 20. Ако формуляр „Потвърждение на проект/задача“ не бъде подписан, отношенията между Възложителя и агенция за преводи Уники се уреждат съгласно тези общи условия.

Чл. 21. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от момента на получаването на писмено потвърждение за приемане на офертата.

Чл. 22. Ако Възложителят желае да възложи поръчката директно, това става през Портала за клиенти на Уники, по имейл, факс или на място в офиса. Агенция за преводи Уники  изпраща на Възложителя формуляр „Потвърждение на проект/задача“, в който са описани данните за поръчката.

Чл. 23. Ако между Възложителя и агенция за преводи Уники има сключен договор за преводачески услуги, то разпоредбите на договора имат предимство пред общите условия.

Чл. 24. С подписването на формуляра „Потвърждение на проект/задача“ възложителят заявява, че безусловно приема тези общи условия, които са неразделна част от  него.

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 25. Цените на предоставяните услуги са без дължимия ДДС.

Чл. 26. Възложителят е длъжен да заплати 50% от договорената цена преди да бъде започната поръчката, а останалите 50% се плащат съгласно условията, описани в чл. 27.

Чл. 27. Плащането на възнаграждението за предоставяните услуги се извършва по следния начин:

  • При започване на проекта – 50% авансово плащане от прогнозната стойност, посочена в „Потвърждение на проект/задача“.
  • При приключване на проекта – останалите 50% от стойността, посочена в „Потвърждение на проект/задача“.
  • По взаимно съгласие на двете страни могат да се договорят и други начини и срокове на плащане, които се посочват в „Потвърждение на проект/задача“ или в подписан и от двете страни договор за преводачески услуги.

Чл. 28. Предоставяната съгласно „Потвърждение на проект/задача“ услуга може да бъде заплатена по един от следните начини: в брой – в офис на агенция за преводи Уники, по банков път, с наложен платеж.

Чл. 29. Договореното възнаграждение се заплаща във валутата, която е посочена в „Потвърждение на проект/задача“ или в офертата.

VІІ. НЕУСТОЙКИ.

Чл. 30. Ако Възложителят не погаси дължимите суми в сроковете, посочени в глава VI, той дължи на агенция за преводи Уники неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

Чл. 31. Ако агенция за преводи Уники не изпълни поръчката в определените срокове, то тя дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.

Чл. 32. При неизпълнение в срок на задължението на Възложителя за заплащане на дължимото възнаграждение, последният изпада в забава без да се изисква изпращане на покана за изпълнение от страна на агенция за преводи Уники.

VІІІ. СРОКОВЕ.

Чл. 33.  Ако началният и крайният срок за предоставяне на материала за превод от Възложителя и готовият превод не са изрично посочени в „Потвърждение на проект/задача“, то ще се прилагат разпоредбите на настоящата Глава VІІІ.

Чл. 34.  Ако материалът за превод е бил предоставен преди изготвяне на офертата, то за начало на срока се считат датата и часът, след които агенция за преводи Уники е получила потвърждение на офертата съгласно чл. 20 по-горе.

Чл. 35.  Ако материалът за превод е изпратен на агенция за преводи Уники след датата на приемане на офертата, за начало на срока се считат датата и часа на получаване на материала.

Чл. 36.  Ако в офертата не е включен краен срок за предаване на превода, се счита, че Възложителят ще бъде информиран от агенция за преводи Уники за готовата услуга след нейното приключване.

IX. ПОЛУЧАВАНЕ.

Чл. 37. Възложителят може за получи готовия превод/редакция по един от следните начини: лично от офиса, през Портала за клиенти на Уники, по електронна поща, по куриер.

Чл. 38.  Разходите за изпращане на превода по куриер са за сметка на Възложителя. Той също така поема и риска от случайното изгубване или увреждане на изпратените документи.

X. РЕКЛАМАЦИЯ.

Чл. 39. Рекламациите за качеството на превода от страна на Възложителя се правят в 7 (седем) дневен срок от датата на получаване.

Чл. 40. Ако в рамките на този срок не постъпи рекламация от страна на Възложителя, се счита, че преводът е приет без възражения.

40.1. Възложителят е длъжен да укаже в писмен вид местата в текста, с които не е съгласен. В случаите, в които постъпи възражение от страна на Възложителя, агенция за преводи Уники е длъжна да предостави текста за редакция на независим редактор за отстраняване на грешките, за които е направена рекламация.

40.2. Агенция за преводи Уники се освобождава от задължението за редакция на преведения текст, ако Възложителят не посочи точно местата в текста, с които не е съгласен.

40.3. Агенция за преводи Уники поема разходите за независимия редактор.

40.4. Редактирането на местата в текста, за които е постъпила рекламация, не включва цялостна редакция на преведения текст.

40.5. Възложителят и агенция за преводи Уники заедно определят разумен срок, през който да бъдат отстранени недостатъците на превода. Ако не бъде уговорен такъв срок, задължението за редактиране на неизправните в места в превода от страна на Уники отпада.

40.6. В случай на рекламация агенция за преводи Уники не дължи намаляване или предоставяне на отстъпка от цената, която се дължи от Възложителя.

40.7. Рекламация за легализирани документи се приема само при получаването им от Възложителя.

XI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Чл. 41. С приемането на настоящите общи условия Възложителят се съгласява, че информацията, съдържаща се в предоставените от него материали за превод, ще бъде достъпна единствено за служители и изпълнители на агенция за преводи Уники и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица, освен тези, които изпълняват служебни задължения във връзка с предоставяната услуга.

Чл. 42. Агенция за преводи Уники се задължава да спазва строга поверителност по отношение на предоставените от Възложителя материали за превод. Агенция за преводи Уники изисква от своите служители и изпълнители да пазят поверителност по отношение на съдържанието на превода. Агенция за преводи Уники не носи отговорност за нарушаване на това задължение.

Чл. 43. Агенция за преводи Уники се задължава да се отнася поверително спрямо информация, отнасяща се до търговската тайна на Възложителя и да не разгласява по какъвто и да е начин данни, факти, сведения и обстоятелства, които са ѝ станали известни в процеса на извършване на превода, включително и след неговото завършване или предаване.

Чл. 44. Агенция за преводи Уники не носи отговорност за разкриване на информация, която е била в публичното пространство преди разкриването ѝ, разкриването ѝ не е по нейна вина или се изисква да бъде разкрита по закон и на агенция за преводи Уники е изпратено изрично писмено искане за това.

XIІ. АВТОРСКИ ПРАВА.

Чл. 45. Авторското право върху съдържанието, информацията и материалите, създадени от агенция за преводи Уники във връзка с възложените от Възложителя услуги, в т. ч. преводи, преводачески памети, езикови ресурси, глосари, речници, стилистични ръководства и т.н., принадлежи на Възложителя. Те не могат да бъдат използвани или възпроизвеждани на друго място без изричното съгласие на Възложителя, освен ако не бъде изрично договорено друго в писмена форма.

Чл. 46. Възложителят разрешава на агенция за преводи Уники да съхранява преводите без ограничение във времето.

XІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ УНИКИ.

Чл. 47. Агенция за преводи Уники се задължава:

47.1. да осигури качествен превод в рамките на уговорения срок.

47.2. да държи в течение Възложителя за хода на изпълнение на поръчката.

47.3. да съхранява всички получени от Възложителя материали и документи и да му ги върне при поискване, след като поръчката приключи.

Чл. 48. АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ УНИКИ има право:

48.1. да получи от Възложителя материали и разяснения, необходими за изпълнението на поръчката.

48.2. да откаже да завърши започнатата поръчка, ако Възложителят не спази процедурата за плащане съгласно настоящите общи условия.

48.3. да откаже да изпълни поръчката, ако в хода на изпълнение на поръчката Възложителят промени нейните условия.

48.4. да промени срока за изпълнение на поръчката, ако Възложителят не предостави в уговорения срок материалите за превод, както и да не започне или да прекрати изпълнението на поръчката, ако информацията, предоставена от Възложителя относно изпълнението на поръчката е неточна или непълна, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.

48.5. да задържи готовия превод и оригиналите на документите, докато Възложителят заплати договорената цена.

48.6. да поиска поетапно заплащане на поръчката, различно от посочените в настоящите общи условия.

48.7. да откаже следваща поръчка, ако Възложителят не е заплатил предходната.

48.8. да откаже изпълнението на поръчката без да посочи причините за това.

Чл. 49. Агенция за преводи Уники не носи отговорност за вредите, причинени на Възложителя или на трети лица при настъпване на някое от следните обстоятелства:

49.1. наличие на загубени, повредени, унищожени преводи, текстове и/или документи, което е настъпило в резултат на форсмажорни обстоятелства (земетресение, буря, война, стачки и др.);

49.2. когато е налице безвиновно изпращане на материалите за превод на погрешен пощенски или електронен адрес;

49.3. вреди или забавяния, причинени от проблеми в работата на телекомуникационните компании или доставчиците на интернет услуги.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 50. Възложителят има право:

50.1. да получи възложената услуга в рамките на договорения срок.

50.2. да получи обратно материалите, съпътстващи документите за превод, които са били предоставени за изпълнението на поръчката.

50.3. да изисква информация от агенция за преводи Уники във всеки един момент от изпълнението на поръчката.

50.4. да се откаже от поръчката, след като отправи писмено уведомление до агенция за преводи Уники. В такъв случай Възложителят е длъжен да заплати изпълнената част от поръчката на агенция за преводи Уники.

50.5. да направи писмена рекламация в срок от 7 работни дни след получаването на поръчката.

Чл. 51. Възложителят е задължен:

51.1. да предостави на агенция за преводи Уники необходимите материали и документи за качествено изпълнение на поръчката.

51.2. да заплати поръчката в уговорения срок и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 52. Ако Възложителят откаже да получи изготвените документи, той е длъжен да заплати на агенция за преводи Уники договорената цена за изпълнението на поръчката.

Чл. 53. Възложителят се задължава да представи в писмена форма всички специфични изисквания към поръчката най-късно до момента на приемане на офертата. Агенция за преводи Уники си запазва правото да откаже поръчката, ако не е съгласна с някои от специфичните изисквания.

Чл. 54. Възложителят носи отговорност за вредите, които агенция за преводи Уники е претърпяла в следствие на предоставената от него непълна, неточна или измамна информация или неспазване на разпоредбите на общите условия.

XV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 55. Общите условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб сайта на Уники (www.uniki.bg) и са неразделна част от сключеното споразумение („Потвърждение на проект/задача“).

Чл. 56. Агенция за преводи Уники има право да променя настоящите общи условия, като измененията стават обвързващи за Възложителя, ако са били в сила към момента на възлагане на поръчката.

Чл. 57. Възникналите между страните спорове се решават посредством преговори, а ако не се постигне съгласие, ще бъдат отнасяни към компетентния български съд.

Чл. 58. За неуредените въпроси в настоящите общи условия и „Потвърждение на проект/задача“ се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Версия към 01.05.2013 г.